Uchwała nr XIX/129/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 listopada 2016w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3a, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.: z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1269, 1418, 1640, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010)

Uchwała nr XIX/129/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3a, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.: z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1269, 1418, 1640, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zwany dalej ,,regulaminem”, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/61/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady


Rafał Wiśniewski


Załączniki do uchwały (90kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski
Opublikował: Jan Garbarczyk (28 lutego 2017, 14:44:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764