Uchwała nr XIX/125/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 listopada 2016w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. Dz.U.z 2016 r. poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 960), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. 2015 poz. 915).

Uchwała nr XIX/125/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. Dz.U.z 2016 r. poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 960), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. 2015 poz. 915).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Powiatu Lipnowskiego, Powiat Lipnowski na swoim obszarze zapewnia usługi przewozu osób świadczone w ramach powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

2. Usługi przewozowe na terenie Powiatu Lipnowskiego organizowane i nadzorowane są przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lipnowski, a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

§ 2. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się opłaty dodatkowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady


Rafał Wiśniewski


Załączniki do uchwały (39kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski
Opublikował: Jan Garbarczyk (28 lutego 2017, 14:37:31)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (28 lutego 2017, 14:41:06)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050