Uchwała nr XVIII/116/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XVIII/116/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 291 198,00 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 730 298,00 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 560 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 291 198,00 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 54 436 757,00 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 854 441,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVIII/116/2016 z dnia 18 października 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań remontowych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 145 083 i zamkną się kwotą 60 291 198,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 października 2016 r.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania inwestycyjne.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 755618– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące opłat za wydanie prawa jazdy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 132 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z zawartym porozumieniem na realizacje programu pn. „Erazmus plus Edukacja Szkolna”


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów od pensjonariuszy domu.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 74 951

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaną umową partnerską na realizację Projektu pn.: „Rodzina w Centrum”.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 145 083,00 i zamkną się kwotą 60 291 198,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarka leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 340 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004– lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 421 425 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu niezbędnych programów, sprzętu oraz wydatki na opłacenie ubezpieczenia pojazdów i ich zakup z przeznaczeniem dla tworzonego Samorządowego Zakładu Budżetowego.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz usługi telekomunikacyjne.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003– zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji podmiotowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 014 451 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych oraz wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałe odsetki.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, podróży służbowych oraz wydatki dotyczące opłat i usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 214 383 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 69 520 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu szkoleń pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatki rzeczowe w związku z dokonaniem analizy wydatków na promocję powiatu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług.


Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421– zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 102 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 752 Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 980 zł Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80114– zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 610 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 623 zł Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 64 077 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki na zakup artykułów żywnościowych, opłat za energię cieplną i wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych i wykonanie ekspertyz.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 454 zł z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 320 896 W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się wydatki o kwotę 135 992 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z analizy planu finansowego za okres do dnia 10 października br.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się wydatki o kwotę 84 824 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz pozostałe usługi.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki o kwotę 100 080 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych oraz opłacenie usługi cateringowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 372 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz za zużyta energię i usługi telekomunikacyjne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 685 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów korzystających z nauczania indywidualnego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 996 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz energii elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty
i szkolenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 667 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 18 800 zł oraz wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 5 867 zł w związku z likwidacją stołówek.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 452 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 39 431 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków mieszkaniowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 33 573 zł oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 18 310 zł w związku z przeprowadzoną analizą wydatków za okres III kwartałów br. oraz potrzeb do końca roku budżetowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 39 327 zł

Plan finansowy Starostwa Powiatowego ulega zmianom polegającym na zmniejszeniu wydatków o kwotę 71 299 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększeniu o kwotę 3 000 zł ulegają wydatki w zakresie zakup usług.

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z analizą wydatków jednostek oświatowych:

- Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia om kwotę 3 266 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie o kwotę 4 270 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 40 132 zł na realizację programu pn.: „Erasmus plus Edukacja Szkolna”. Zmniejszeniu o kwotę 624 zł ulegaj a wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje programu zdrowotnego w związku z wyczerpaniem planowanych do wykonania badań laboratoryjnych.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 208 761 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie inwestycji z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego na potrzeby planowanej modernizacji energetycznej zespołu budynków szpitala oraz na pokrycie zobowiązań planowanych na rok 2016 oraz należnych od nich odsetek. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pokrycie kosztów sądowych.Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 000 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu w zakresie dotacji celowych przekazywanych dla gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na świadczenia społeczne.

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 28 000 zł na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 95 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i wydatki na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz realizacje usług.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 79 998 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na wypłatę świadczeń społecznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 74 953 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku
z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji Projektu pn.: „Rodzina w Centrum”. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, a także wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ulegają zmianom polegającym na zwiększeniu wydatków na zakup artykułów żywnościowych i zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług pozostałych oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 853 – pomoc społeczna

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.


Dział 853 – pomoc społeczna

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 831 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje usług.


Dział 854 – edukacyjne opieka wychowawcza

Rozdział 85406– poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 963 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje usług, opłat i szkoleń pracowników.


Dział 854 – edukacyjne opieka wychowawcza

Rozdział 85410– internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 119 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i środków żywności oraz opłat za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.Dział 854 – edukacyjne opieka wychowawcza

Rozdział 85495– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 057 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie na wypłatę świadczeń zdrowotnych.


Dział 900 – gospodarka komunalna

Rozdział 90019– wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizacje prac remontowych z zakresu ochrony środowiska.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez kulturalnych.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród konkursowych.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród konkursowych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., Nr XVII/109/2016 z dnia 09.09.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r., Nr 164/2016 z dnia 29.09.2016 r., Nr 167/2016 z dnia 10.10.2016 r.


Załącznik do uchwały (132kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 09:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755