Uchwała nr 171/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 4 listopada 2016w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2017 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2017-2028. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Uchwała nr 171/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 4 listopada 2016


w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2017 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2017-2028 i przedłożyć do 15 listopada 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  


1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

                                                          
U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2016. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2017 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 154/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017 - 2028. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz
z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.Za przyjęciem uchwały głosowało … członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu
w dniu 04 listopada 2016 roku.
1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 09:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 778