Uchwała nr 168/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 10 października 2016w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytówNa podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2) oraz § 4 pkt. 2 i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016.

Uchwała nr 168/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 10 października 2016


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2) oraz § 4 pkt. 2 i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016.


uchwala się co następuje:

§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


§ 2. Ustala się okres spłaty kredytu na 10 lat w następujących latach i wielkościach:

  1. 2017 – 100 000 zł

  2. 2018 – 100 000 zł

  3. 2019 – 100 000 zł

  4. 2020 – 100 000 zł

  5. 2021 – 100 000 zł

  6. 2022 – 100 000 zł

  7. 2023 – 100 000 zł

  8. 2024 – 100 000 zł

  9. 2025 – 100 000 zł

  10. 2026 – 100 000 zł


§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne i przychody budżetów Powiatu Lipnowskiego uchwalanych w okresie spłaty kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Anna Smużewska – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr 168/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów.

Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 grudnia 2015 roku podjęta została uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości nie większej jak stanowi uchwała budżetowa na rok 2016. Wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu została zmieniona Uchwałą Nr XVI/98/2016 Rady Powiatu z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016. Przez cały miniony okres roku 2016 Powiat Lipnowski finansował płatności ratalne obowiązujące w roku bieżącym.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie rozchodów przewidzianych do realizacji.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Anna Smużewska – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 09:41:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760