Uchwała nr 172/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 4 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)

Uchwała nr 172/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 4 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 351 689,00 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 790 789,00 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 560 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 351 689,00 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 53 497 248,00 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 854 441,00 zł

3/Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 172/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu prac remontowych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 47 479,00 i zamkną się kwotą 60 351 689,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 47 479 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 47 479,00 i zamkną się kwotą 60 351 689,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów na drogi takich jak cement, kruszywo i masa na zimno oraz wydatki na wykonanie badań profilaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wykonanie naprawy kotłowni olejowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zakup materiałów.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 479

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące zakupy zgodnie z przewidywanymi potrzebami. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na remonty i usługi telekomunikacyjne.


  1. REMONTY

Zmian w zakresie realizowanych prac remontowych dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., Nr XVII/109/2016 z dnia 9.09.2016 r., Nr XVIII/116/2016 z dnia 18.10.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r. Nr 161/2016 z dnia 26.08.2016 r., Nr 164/2016 z dnia 29.0.92016 r., Nr 167/2016 z dnia 10.10.2016 r., Nr 170/2016 z dnia 31.10.2016 r.Załącznik do uchwały (66kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 09:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748