Uchwała nr 170/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 31 października 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)

Uchwała nr 170/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 31 października 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 304 210,00 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 58 743 310,00 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 560 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 304 210,00 zł z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości - 53 449 769,00 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 854 441,00 zł

3/Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 170/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

 4. planu prac remontowych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 012,00 i zamkną się kwotą 60 304 210,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 462 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 13 012,00 i zamkną się kwotą 60 304 210,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmianom ulegają zadania zlecone zwiększając wydatki na realizację usług w zakresie prac remontowych oraz opracowań geodezyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wypłatę odszkodowań i odsetek, w zakresie postępowań sądowych i opłat za ekspertyzy.

Zmiany zadań ze środków własnych powiatu dotyczą zwiększenia wydatków w zakresie odsetek i zmniejszenia opłat za ekspertyzy.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmianom ulegną wydatki finansowane ze środków własnych powiatu poprzez zwiększenie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych . Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie ekspertyz, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 462

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, wydatki na pokrycie kosztów naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komendy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup podręczników w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 846

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 400

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 446

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na pochodne od wynagrodzeń oraz usługi.


 1. REMONTY

Zmian w zakresie realizowanych prac remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym oraz Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie.1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., Nr XVII/109/2016 z dnia 9.09.2016 r., Nr XVIII/116/2016 z dnia 18.10.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r. Nr 161/2016 z dnia 26.08.2016 r., Nr 164/2016 z dnia 29.0.92016 r., Nr 167/2016 z dnia 10.10.2016 r.,


Załącznik do uchwały (79kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 09:34:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788