Uchwała nr XVIII/120/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta oraz partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7a oraz art. 12 pkt 4) i 8) litera h) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz.U.2016.814) oraz art. 216 ust.2 pkt 3),4) i 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z póź. zm.)

Uchwała nr XVIII/120/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta oraz partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7a oraz art. 12 pkt 4) i 8) litera h) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz.U.2016.814) oraz art. 216 ust.2 pkt 3),4) i 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z póź. zm.)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Powiat Lipnowski będzie mógł pełnić rolę beneficjenta oraz partnera w ramach realizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE


W związku z wymogiem posiadania przez beneficjenta i partnera uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego dysponującego budżetem odnoszącej się do projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, celowym jest, aby Rada Powiatu wyraziła co do zasady zgodę na realizację podjętych z w/w Programu projektów a współfinansowanych przez Powiat Lipnowski w przyszłości.

Przyjęcie uchwały jest ułatwi procedowanie w ogłoszonych konkursach o środki finansowe z Unii Europejskiej.metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (7 listopada 2016, 08:36:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799