Uchwała nr XVIII/122/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Lipnie oraz ustalenia jej składu osobowego.Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2011 r. Nr 197 poz.1813)

Uchwała nr XVIII/122/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Lipnie oraz ustalenia jej składu osobowego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2011 r. Nr 197 poz.1813)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się Komisję Statutową, jako doraźną Komisję Rady Powiatu w Lipnie w następującym składzie:

  1. Radny Mieczysław Kwiatkowski

  2. Radny Rafał Wiśniewski

  3. Radny Jerzy Zieliński

  4. Radny Stanisław Jagielski

  5. Radny Andrzej Nowak

§2. Do zadań Komisji należy opracowanie propozycji zmian do Statutu Powiatu Lipnowskiego.

§3. Komisja działa do czasu uchwalenia przez Radę Powiatu w Lipnie Statutu Powiatu Lipnowskiego.

§4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które zwołuje Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie, członkowie Komisji wybiorą Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz z § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2011 r. Nr 197 poz.1813) rada powiatu może powoływać ze swojego grona doraźne komisje do określonych zadań.

Wobec konieczności dostosowania Statutu Powiatu Lipnowskiego do obowiązujących przepisów prawa, niezbędne jest powołanie doraźnej Komisji Statutowej w celu dokonania analizy obowiązującego statutu, opracowania zmian i projektu nowego Statutu Powiatu Lipnowskiego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (7 listopada 2016, 08:29:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773