Uchwała nr XVIII/119/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatuNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. teks 2015 r. poz. 1774 z późń. zm. ) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U z 2016 poz.814 z późń. zm.)

Uchwała nr XVIII/119/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. teks 2015 r. poz. 1774 z późń. zm. ) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U z 2016 poz.814 z późń. zm.)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie:

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działki nr nr 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1408/21, 1408/22, 1408/23, 1408/24, 1409, 1410/1 położone w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipno, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00025817/7

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Powiat Lipnowski jest właścicielem nieruchomości oznaczonej nr nr 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1408/21, 1408/22, 1408/23, 1408/24, 1409, 1410/1. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków stanowią użytek R- rola. Wyżej wymienione nieruchomości mają ustalone decyzją Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21.03.2016 r znak WGK/RG.6730.14.2016 warunki zabudowy polegające na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Powiat Lipnowski nie ma innych planów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości, dlatego celowe jest jej zbycie.

W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (7 listopada 2016, 08:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774