Uchwała nr XVII/114/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 442/36, oraz jako działka nr 380/52 będących własnością Powiatu Lipnowskiego Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 poz.1774 z późn. zm) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 poz.814)

Uchwała nr XVII/114/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 442/36, oraz jako działka nr 380/52 będących własnością Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 poz.1774 z późn. zm) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2016 poz.814)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża zgodę na odpłatne obciążenie na okres trzech lat od dnia sporządzenia aktu notarialnego, służebnością przesyłu działek nr 380/52, oraz 442/36 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, będących własnością Powiatu Lipnowskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1L/00025817/7.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr nr 380/52, 442/36 (oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, stanowią własność Powiatu Lipnowskiego.

Do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynęły wnioski ENERGA OPERATOR SA w sprawie wyrażenia zgody na uzgodnienie przebudowy linii napowietrznej SA 15kV na działce nr 442/3 oraz wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kablowego niskiego napięcia na działce nr 380/52.

Przez przedmiotowe nieruchomości tj działkę nr 380/52 i 442/36 przebiegają linie energetyczne. Wartość służebności przesyłu ustalona została na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez uprawniony podmiot. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążająca działkę nr 380/52 wynosi 1 000 zł natomiast jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążająca działkę nr 442/36 wynosi 16 800 zł.

W tym stanie rzeczy ustanowienie służebności przesyłu na okres trzech na rzecz Energa Operator SA jest uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (23 września 2016, 09:21:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789