Uchwała nr XVII/111/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886 z 2016r. poz. 195)

Uchwała nr XVII/111/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886 z 2016r. poz. 195)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XIV/85/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UzasadnienieZgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


Załącznik do uchwały (14kB) word

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (23 września 2016, 09:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612