Uchwała nr XVII/109/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XVII/109/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 155 124 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 544 224,00 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 610 900,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 155 124,00 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 53 570 590,00 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 584 534,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/109/2016 z dnia 9 września 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań remontowych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 278 071 i zamkną się kwotą 60 155 124,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 26 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Bobrowniki w sprawie pomocy finansowej na budowę chodników na drodze powiatowej we wsi Stary Bógpomóż oraz Polichnowo.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach zawartych umów.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 68 597 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej wielkości dotacji celowej oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej wielkości dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania bieżące. Zmniejszeniu natomiast ulegają dotacje celowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 29 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dochodów nie znajdujących swojej właściwości w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 43 930

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez promujących powiat oraz dochody z tytułu wpłat na dofinansowanie zadań własnych powiatu.


Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 87 016 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej wielkości dotacji celowej.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów za wydanie prawa jazdy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z tytułu otrzymanych środków od firmy z terenu Powiatu Lipnowskiego.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 528 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej wielkości dotacji celowej.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000

Zwiększeniu ulegają dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród w konkursie ekologicznym.II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 278 071,00 i zamkną się kwotą 60 155 124,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020leśnictwo

Rozdział 02002nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 548 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania chodników w sołectwie Stary Bógpomóż i Polichnowo gm. Bobrowniki. Zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe, na opłaty i badania okresowe pracowników.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 956 397 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup opału do lokali znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, wydatki na wypłatę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami za zajęte grunty pod drogi publiczne oraz wydatki na zakup nieruchomości pod potrzeby transportu zbiorowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki na realizację remontów.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace remontowe oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki przekazywane na Fundusz Pracy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 638 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, wydatki na wykonanie ogrodzenia, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne na budowę ogrodzenia.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 650 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród, materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas imprez promujących powiat oraz wydatki na usługi realizowane w ramach promocji powiatu.


Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 87 016 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, na zakup materiałów, a także równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od nieruchomości oraz zakup usług remontowych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 757obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych odsetek od kredytów długoterminowych.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych, oraz podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 400 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w kwocie 6 000 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach umowy patronackiej z przeznaczeniem na doposażenie klas.

Zwiększeniu również ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu w wysokości 4 400 zł z przeznaczeniem na wymianę rynien kwota 6 000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne kwota 1 100 zł i podróże służbowe kwota 300 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług o kwotę 3 000 zł.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na zakup pomocy dydaktycznych tj. wibrafonu.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 520 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu:

- wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym.

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Zespole Szkół Technicznych.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 950 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie inwestycji z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego na potrzeby planowanej modernizacji energetycznej zespołu budynków szpitala. Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu wniesienia wkładów do spółki.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych zobowiązań przejętych od SP ZOZ.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie kosztów prokuratorskich i zwrot kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych oraz na zakup artykułów żywnościowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 528 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 114 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje podmiotowe przekazywane Warsztatom Terapii Zajęciowej.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłaty odprawy pośmiertnej oraz wydatki remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i wydatki majątkowe.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie podatku VAT. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendiów uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski, z przeznaczeniem dla:
- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 5 600 zł;

- Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia – 3 200 zł;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 1 600 zł.

Dział 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 375 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 875 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu z wiedzy z zakresu ekologii.


Dział 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez o zasięgu powiatowym oraz na współfinansowanie publikacji promującej powiat. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia.


III. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r., Nr 161/2016 z dnia 26.08.2016 r.


Załacznik do uchwały (119kB) plik

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (15 września 2016, 10:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643