Uchwała nr XVII/110/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)

Uchwała nr XVII/110/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie również załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2016.

Ponadto ulega zmianie załącznik dotyczący przedsięwzięć z uwagi na planowane przystąpienie Starostwa Powiatowego w Lipnie do realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków Szpital Lipno sp.z o.o.”


Załacznik do uchwały (225kB) plikmetryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (15 września 2016, 10:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651