Uchwała nr XVI/102/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65)

Uchwała nr XVI/102/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. 1. Wyrazić zgodę na oddanie w najem na okres od 01.07.2017 do 31.08.2027 roku pomieszczeń w budynku przy ulicy Wymyślińskiej 2 w Skępem oraz część parkingu, znajdujących się na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00020288/4.

2. Wynajem pomieszczeń nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół w Skępem.

§2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości opisanej w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Wynajem pomieszczeń w budynku pozostającym w trwałym zarządzie przez Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, które to nie są wykorzystywane do realizacji zadań statutowych przez Szkołę, przyniesie ww. placówce korzyści finansowe przez długą jednostkę czasu. Ponadto wynajmowane pomieszczenia będą ogrzewane i nie ulegną dewastacji, czy też nie staną się obiektem aktów wandalizmu.

Najemca natomiast pozyskując pomieszczenia w długi okres najmu będzie mógł planować swoje długoterminowe wydatki oraz podejmować gruntowne prace remontowe.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 14:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639