Uchwała nr XVI/98/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XVI/98/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 083 485 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 431 985,00 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 651 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 083 485,00 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 53 480 876,00 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 602 609,,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  i nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ § 4 pkt. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016 otrzymuje brzmieniespłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 026 811 zł”,


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/98/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań remontowych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 6 634,00 i zamkną się kwotą 60 083 485,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 200 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek od środków zgormadzonych na rachunku bankowym. Zwiększeniu ulegają również dochody zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej wielkości dotacji celowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie I miejsca podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6 634,00 i zamkną się kwotą 60 083 485,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania chodników w sołectwie Wola gm. Kikół i Jasień gm. Tłuchowo oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia do nowo zakupionego pojazdu oraz na opłacenie składek AC i OC.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę uposażeń.


Dział 757obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych odsetek od kredytów długoterminowych.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia sal lekcyjnych w związku z otrzymaną nagrodą za udział w konkursie.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 2 000 zł zwiększając wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz wydatki na zakup żywności.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmiana dotyczy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.


Dział 851ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 134 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych zobowiązań przejętych od SP ZOZ.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu przekazywanych dotacji za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków czystości na potrzeby „Dworku Modrzewiowego”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac usługowych.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na ochronę zabytków.III. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego
1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r.


Załacznik do uchwały (92kB) plik

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (25 lipca 2016, 09:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622