Uchwała nr NR XV/95/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Wandzie Danucie MrózNa podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr NR XV/95/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Wandzie Danucie Mróz

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Wandzie Danucie Mróz.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pani Wanda Danuta Mróz całe swoje życie zawodowe poświęciła dzieciom i młodzieży szkolnej nie tylko przekazując wiedzę, ale przede wszystkim z sercem i miłością podchodząc do każdego ucznia. Pani Wanda z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wypełniała swoją rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi, zwłaszcza w zakresie rozbudzania w nich miłości do sztuki, do kultury, do języka ojczystego.

To dzięki niej młodzież może rozwijać swoje pasje artystyczne uczęszczając do Teatru Bene Nati w Zespole Szkół w Lipnie, gdzie pod jej czujnym okiem rozwijają się prawdziwe talenty, które wygrywają niezliczone konkursy recytatorskie na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wielu jej wychowanków po ukończeniu szkoły nadal pasjonuje się teatrem i recytacją, a trzech z nich zostało zawodowymi aktorami po ukończeniu szkół teatralnych z Warszawie, Krakowie i Gdyni.

Pani Wanda Danuta Mróz pełni funkcję wiceprezesa Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri i od dziesięciu lat jest organizatorem Dorocznego Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i inni” propagującego przedwojenne filmy nieme oraz dźwiękowe, nie tylko z Polą Negri, ale także z tymi aktorami polskiego pochodzenia, którzy zrobili karierę za granicą a tym samym przyczynia się do promocji powiatu lipnowskiego w kraju i zagranicą.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pani Wandy Danuty Mróz pretendują Ją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 13:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693