Uchwała nr XV/97/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 10 czerwca 2016w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rokNa podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 595,), w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885;), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu na 2015 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, informacją o stanie mienia

Uchwała nr XV/97/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 595,), w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885;), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu na 2015 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, informacją o stanie mienia


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2015 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rokZgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Działając na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Lipnowskiego w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania opinii składu orzekającego. Przed podjęciem uchwały w tej sprawie organ stanowiący zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 cytowanej wyżej ustawy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (16 czerwca 2016, 09:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602