Uchwała nr XV/88/2016RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 10 czerwca 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XV/88/2016
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 076 851 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 58 410 351,00 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 666 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 076 851,00 zł z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości - 53 452 242,00 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 624 609,,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/88/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu zadań remontowych

 4. przychodów i rozchodów budżetu

 5. planu zadań inwestycyjnych

 6. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 868,00 i zamkną się kwotą 60 076 851,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają dochody dla wpływów nie ujętych w klasyfikacji budżetowej. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów za wydanie prawa jazdy. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz za koncesje i licencje.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 478 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaniem z funduszu prewencyjnego dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych . Ponadto ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 893 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 796 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w związku z otrzymaniem z funduszu prewencyjnego dofinansowania na rozbudowę i modernizację monitoringu oraz dochody z różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu realizowanych przez szkołę usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 568 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów środków nie klasyfikowanych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu najmu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność zespołu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakreśli polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 233 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% wysokości środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie o kwotę 1 500 zł;

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2 1733 zł.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu grzywien.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród za udział w konkursie ekologicznym pn. „EKO Ranczer”.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 868,00 i zamkną się kwotą 60 076 851,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa oraz wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Karnkowo – Głodowo”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług oraz wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki remontowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup materiałów i energii oraz usługi telekomunikacyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejsza się zaś wydatki na zakup usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy komendy powiatowej z okazji zbliżającego się ich święta.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń korpusu służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji gminie na poprawę gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 478 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem środków z funduszu prewencyjnego PZU i zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 893 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem środków z funduszu prewencyjnego PZU i zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 60 204 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmianom zwiększając wydatki na usługi, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz wydatki na realizację umowy zlecenia i zakupu pomocy dydaktycznych w celu przygotowania stanowisk na potrzeby egzaminu zawodowego w serii czerwiec – lipiec 2016 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat i składek oraz wydatki na zakup materiałów.

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy naukowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdz. 80150, a mianowicie wydatki na płace i pochodne, zakup materiałów i wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydatki na energię.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zapłatę za zużytą energię elektryczną.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 568 zł

Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zwiększeniu na zakup materiałów.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego kosztorysu oraz adaptacji dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lipnie”, które niezbędne są do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację umów zlecenia i usług za pracę w zespole orzekającymi oraz zwrot kosztów podróży.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 233 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na Powiatowego Urzędu Pracy na zakup materiałów o kwotę 1 500 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zwiększeniu o kwotę 21 733 zł z tytułu 2,5% wysokości środków PFRON.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem z przeznaczeniem na zakup środków żywności.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 450 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat za wykonane usługi.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 250 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród w konkursie pn. „EKO Ranczer”.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup książek.


Dział 926kultur fizyczna

Rozdział 92605zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup książek.
 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU


Zmian w załączniku dokonano zgodnie ze sprawozdaniem NDS za rok 2015.IV. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Starostwa Powiatowego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego
1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r.


Załącznik do uchwały (119kB) plik

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (16 czerwca 2016, 09:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531