Uchwała nr XV/89/2016RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 10 czerwca 2016w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)

Uchwała nr XV/89/2016
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)


Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

Zmienia się załącznik przedsięwzięć w związku z koniecznością wprowadzenia do planowanego na lata 2016 - 2020 zadania polegającego na zrealizowaniu prac geodezyjno – kartograficznych dla założenia baz danych BDOT 500 i GESUT oraz wykorzystania ich do stworzenia nowych e-usług dla obywatela świadczonych za pośrednictwem regionalnego geoportalu. Koszt całkowity tego zadania dla Powiatu Lipnowskiego szacuje się w wysokości 4 221 600 zł..

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie również załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2016. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków.


Załącznik do uchwały (229kB) plik

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (16 czerwca 2016, 09:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517