Uchwała nr XIV/86/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 22 kwietnia 2016w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445,1890) oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

Uchwała nr XIV/86/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 kwietnia 2016


w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445,1890) oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Lipnie za 2015 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z § 21 ust .Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustawowym terminie
i zawiera następujące dane:

  1. Rozliczenie finansowe.

  2. Liczbę uczestników warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.

  3. Ogólną frekwencję uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego.

  4. Liczbę uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

  5. Liczbę uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

  6. Formy i metody rehabilitacji.

  7. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Sprawozdanie to stanowi podstawę do dokonania oceny działalności warsztatu.


Załącznik nr 1: Plik do pobrania (202kB) plik

Załącznik nr 2: Plik do pobrania (58kB) plik

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (29 kwietnia 2016, 12:01:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634