Uchwała nr XIII/81/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 marca 2016]w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 86/1, nr 88/5, nr 87/3 nr 88/9, nr 87/7, nr 88/6 Lipno obręb 10 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1445 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1045 oraz poz. 1890) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65) w związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26 poz. 502 z 2009 r.)

Uchwała nr XIII/81/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 marca 2016


]w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 86/1, nr 88/5, nr 87/3 nr 88/9, nr 87/7, nr 88/6 Lipno obręb 10 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1445 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1045 oraz poz. 1890) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65) w związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26 poz. 502 z 2009 r.)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na odpłatną dzierżawę do dnia 31.12.2035 roku na rzecz Szpital Lipno Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6, 87-600 Lipno nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, położonej przy ulicy Nieszawskiej, którą stanowią:

  1. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 86/1 o opisie użytku „drogi” o powierzchni 0,1778 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7,

  2. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 88/5 o opisie użytku „inne tereny zabudowane” oraz „tereny rekreacyjno - wypoczynkowe” o powierzchni 1,7578 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7,

  3. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 88/9 o opisie użytku „inne tereny zabudowane”,„tereny rekreacyjno – wypoczynkowe” oraz „drogi” o łącznej powierzchni 3,0924 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7 wraz z posadowionymi na tej nieruchomości budynkami i budowlami tj:

- budynek nr 1, o 1 kondygnacji nadziemnej i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 1295 m² określony jako „pozostałe budynki niemieszkalne”,

- budynek nr 2, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 287 m² określony jako „budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej”,

- budynek nr 3, o 1 kondygnacji nadziemnej i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 913 m² określony jako „pozostałe budynki niemieszkalne”,

- budynek nr 4, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 39 m² określony jako „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

- budynek nr 5, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 19 m² określony jako „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

- budynek nr 6, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 79 m² określony jako „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

- budynek nr 7, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 525 m² określony jako „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

- budynek nr 8, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 70 m² określony jako „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

- budynek nr 9, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 199 m² określony jako „pozostałe budynki niemieszkalne”,

  1. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 87/7 o opisie użytku „inne tereny zabudowane”,„tereny rekreacyjno – wypoczynkowe” oraz „drogi” o łącznej powierzchni 1,4798 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7 wraz z posadowionymi na tej nieruchomości budynkami i budowlami tj:

- budynek nr 1, o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 1050 m² określony jako „budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej”,

- budynek nr 2, o 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 530 m² określony jako „budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej”

- budynek nr 3, o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 161 m² określony jako „budynki transportu i łączności”,

- budynek nr 4, o 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 1589 m² określony jako „budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej”,

  1. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 87/3 o opisie użytku „inne tereny zabudowane” oraz „drogi” o łącznej powierzchni 0,4082 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7,

  2. działka oznaczona w ewidencji rejestru gruntów Nr 88/6 o opisie użytku „inne tereny zabudowane” o łącznej powierzchni 0,1960 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7 wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem o 1 kondygnacji nadziemnej, o łącznej powierzchni zabudowy 159 m² określony jako „pozostałe budynki niemieszkalne”.


§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w §1 uchwały.


§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/232/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz zmieniającą tę uchwałę, Uchwała Rady Powiatu nr XI/67/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE


W związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Lipnie z dniem 31 sierpnia 2009 roku zgodnie z §5 pkt 2 w/w uchwały majątek ruchomy i nieruchomy niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych przejętych przez nowo utworzony podmiot spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno w Lipnie wydzierżawiony na zasadzie umowy dzierżawy przy zachowaniu procedur określonych w/w uchwale. Dzierżawienie działek przy ul. Nieszawskiej 6 wraz z posadowionymi na nich nieruchomościami, budynkami i budowlami na okres dłuższy niż 3 lata leży w kompetencji Rady Powiatu oraz umożliwi Szpital Lipno Sp z o.o. podejmowanie długoterminowych, kosztownych inwestycji oraz czynne uczestnictwo w programach dedykowanych dla placówek zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 09:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623