Uchwała nr X/61/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 23 listopada 2015w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595 j.t., Dz. U. z 2013 r. Nr 645, Dz. U. z 2014 r. Nr 379, Dz. U. z 2014 r. Nr 1072, Dz. U. z 2015 r. Nr 871) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 j.t., Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1256, poz. 1317, poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 357, Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Uchwała nr X/61/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595 j.t., Dz. U. z 2013 r. Nr 645, Dz. U. z 2014 r. Nr 379, Dz. U. z 2014 r. Nr 1072, Dz. U. z 2015 r. Nr 871) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 j.t., Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1256, poz. 1317, poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 357, Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

  2. niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną w tym z oddziałem integracyjnym, która posiada uprawnienia szkoły publicznej;

  3. osobie prowadzącej szkołę – należy przez to zrozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę lub placówkę niepubliczną;

  4. uczniu – należy rozumieć przez to również słuchaczy;

  5. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na rok budżetowy z budżetu Powiatu Lipnowskiego, na zasadach wynikających z art. 90 ustawy, dotację podmiotową, która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących szkoły lub placówki niepublicznej.


§ 2. Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu szkołom niepublicznym działającym na terenie powiatu lipnowskiego wpisanym do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.


§ 3.1. Szkoła niepubliczna dla dorosłych otrzymuje dotacje z budżetu powiatu na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu
w wysokości nie niższej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia w celu realizowania edukacji zgodnie
z Ustawą.

Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.


2. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju wysokość dotacji ustala się w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.


§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji pisemnego wniosku z planowaną liczbą uczniów.


2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkół, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.


3. Osoba prowadząca szkołę składa odrębny wniosek dla każdej szkoły.


§ 5. 1. Część dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji składanej przez osobę prowadzącą szkołę niepubliczną o faktycznej liczbie uczniów pobierających naukę na dzień 10 – go danego miesiąca złożoną do dnia 15 – go tego miesiąca, za który udzielona jest dotacja.


2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, dla szkół wymienionych w § 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§ 6. Zwiększenie liczby uczniów w szkole niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku, o którym mowa w § 4, nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji.


§ 7. Dotacja wypłacana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy osoby prowadzącej szkołę wskazany we wniosku, z tym że część dotacji za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.


§ 8. 1. Osoba prowadząca szkołę składa:

  1. sprawozdanie kwartalne o wydatkach bieżących szkoły, w tym o wydatkach, na które wykorzystano dotację do 15 dnia miesiąca za poprzedni kwartał – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

  2. sprawozdanie roczne o wydatkach bieżących szkoły, w tym o wydatkach, na które wykorzystano dotację do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

2. Podstawą rozliczenia dotacji udzielonej w roku budżetowym są dane zawarte w składanych przez osobę prowadzącą szkołę sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 i w § 4 ust. 1


§ 9. Dotacja niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 10. 1. Wykorzystanie dotacji przez szkołę, o której mowa w § 2, podlega kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, jak również kontroli podlega prawidłowość pobrania tych środków. W szczególności kontroli podlega prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów, liczbie zrealizowanych godzin pracy pedagogicznej oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.


2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadza Starosta lub upoważniony pracownik Starostwa.


3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Starostwa jest imienne upoważnienie Starosty określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

2) nazwę szkoły kontrolowanej,

3) zakres przedmiotowy oraz czas kontroli,

4) termin przeprowadzonej kontroli.


4. Osoby przeprowadzające kontrolę, o której mowa w ust. 1, mają prawo:

1) wstępu do pomieszczeń szkoły,

2) wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania i dodatkowo wglądu do list obecności podpisywanych przez uczniów oraz ich weryfikacji, wraz z możliwością przetwarzania danych osobowych związanych z uczniami,

3) do żądania wykonania kopii, odpisów, wyciągów, stosownych dokumentów,

4) do żądania udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych przez osobę prowadzącą szkołę.


5. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną lub przez organ prowadzący czynności kontrolnych, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę do zaprzestania tych działań w określonym terminie.


6. Po bezskutecznym upływie terminu organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole czynności kontrolnych.


7. Dotacja przekazana szkole za okres, którego dotyczyło wstrzymanie, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego w którym została wstrzymana dotacja. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych.


8. Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany w 2 egzemplarzach protokół, z których jeden otrzymuje kontrolowany.


9. Osobie prowadzącej szkołę, która była kontrolowana przysługuje prawo zgłoszenie przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych
w protokole na piśmie do starosty w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.


10. W razie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, w całości lub w części, Starosta przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.


11. Starosta przekazuje osobie prowadzącej szkołę wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę kontrolowanej działalności.


12. Osoba prowadząca szkołę, której przekazano wystąpienie pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, zgłosić umotywowane, pisemne zastrzeżenia w sprawie zawartych
w nim ocen, uwag i wniosków do Starosty.


13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, w całości lub w części, Starosta przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.


§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego.


UZASADNIENIE


W ramach obszernej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, został zmieniony art. 90 normujący zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych. Przekazanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest obowiązkiem właściwej JST. Do kompetencji organu stanowiącego JST należy określenie wysokości wypłacanych dotacji. Wartości dotacji nie mogą być niższe niż wskazane w ustawie. Zmiany dotyczą sposobu wykorzystania, rozliczania i kontroli przyznanej dotacji. Zgodnie z nowym zapisem dotacje podmiotowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego o których mowa w art. 5 ust. 7: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.


Rozliczeniu rocznemu będzie podlegać nie tylko poprawność kwotowa naliczonej dotacji, ale również prawidłowość jej wykorzystania. Zwrotowi do budżetu powiatu będzie podlegać zarówno dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, jak również dotacja niewykorzystana oraz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Prawidłowość wykorzystania dotacji obejmować będzie kontrolę dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz list obecności podpisywanych przez uczniów.


Dotacje przekazane szkołom niepublicznym będą rozliczane nie tylko faktyczną liczbą uczniów, ale również dowodami poniesienia wydatków bieżących wyspecjalizowanych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (4 kwietnia 2016, 08:02:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822