Uchwała nr XII/65/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XII/65/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 948 197,24 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 155 211,24 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 792 986,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 213 200,24 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 56 052 356,24 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 160 844,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/65/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 423 986,00 i zamkną się kwotą 60 948 197,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 222 514 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży majątku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej darowizny.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 643 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu zawartego porozumienia na dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 423 986,00 i zamkną się kwotą 60 213 200,24 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 81 Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na Fundusz Pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty postępowania sądowego.


Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 123 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wnoszonych opłat do Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71015nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktur za najem pomieszczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 016

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy druków i niezbędnych materiałów, usługi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 37 750

Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy materiałów promocyjnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi i podróże służbowe.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Lipnie.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Lipnie oraz wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wynagrodzenia i pochodne, opłaty i realizację usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 635 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75815 – różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 860zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące różnych rozliczeń finansowych.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 518 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy, wydatki na rzecz osób fizycznych oraz podróże służbowe.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 562

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy .


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 436

Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 84 146

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 79 669 zł z tytułu wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy .

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 4 477 zł wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy .


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 155 778 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów dla:

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 22 257 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 28 925 zł;

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 104 596 zł .

W Zespole Szkół w Skępem zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków na dzień 21 grudnia 2015 r.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz realizowanych usług.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów i usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 466 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 702 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 417 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów i usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 552 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy dla:

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 4 416 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 136 zł;

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z tytułu zakupu artykułów spożywczych o kwotę 1 000 zł. .


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80150realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 140 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 546 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 2 874 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 4 720 zł;


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 803 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4 633 zł.

W Starostwie Powiatowym zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia o kwotę 480 zł.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejsza się wydatki o kwotę 350 zł z tytłu wydatków osobowych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 149 665 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w wydatkach inwestycyjnych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 165 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu płaconych zobowiązań oraz koszty postępowania sądowego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 823 zł

Zmiany wydatków wynikają z przeprowadzonej analizy na dzień 21 grudnia 2015 roku. Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej o kwotę 19 370 zł, zaś Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2 453 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup leków i realizację opłat i usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 –rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 060 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu świadczeń społecznych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 121 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 293 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 860 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług i należny fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 562 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe i opłaty.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 225 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające ze zobowiązań za mc grudzień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów, środków żywności, opłat za zużytą energię i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 940

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Zespołu szkół w Skępem.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 420 486 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie”.


III. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w Starostwa Powiatowego w Lipnie.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia 6.03.2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 21.04.2015 r., Nr VI/37/2015 z dnia 28.05.2015 r., Nr VII/41/2015 z dnia 09.07.2015 r., Nr VIII/44/2015 z dnia 04.09.2015 r., Nr IX/52/2015 z dnia 09.10.2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 26.01.2015 r., Nr 15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr 17/2015 z dnia 18.02.2015 r., nr 24/2015 z dnia 20.03.2015 r., Nr 29/2015 z dnia 31.03.2015 r., Nr 34/2015 z dnia 13.04.2015, Nr 40/2015 z dnia 5.05.2015 r., Nr 43/2015 z dnia 19.05.2015 r., Nr 48/2015 z dnia 24.06.2015 r., Nr 52/2015 z dnia 01.07.2015 r., Nr 62/2015 z dnia 20.07.2015 r., Nr 65/2015 z dnia 05.08.2015 r., Nr 68/2015 z dnia 11.08.2015 r., Nr 73/2015 z dnia 26.08.2015 r., Nr 77/2015 z dnia 30.09.2015 r., Nr 79/2015 z dnia 30.10.2015 r., Nr 86/2015 z dnia 10.11.2015 r.


Załącznik do uchwały (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 10:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625