Uchwała nr XI/62/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XI/62/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 524 211,24 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 151 711,24 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 789 214,24 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 55 880 687,24 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 3 908 527,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/62/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 84 232,00 i zamkną się kwotą 60 524 211,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłata stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat komunikacyjnych oraz dochody z tytułu użytkowania parkingu przez osoby będące właścicielami zatrzymanych przez Policję pojazdów.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 52 932 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 700

Zwiększeniu ulegają dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów
z różnych dochodów.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zawartym w dniu 30 listopada 2015 roku porozumieniem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych Liceów
i Techników.II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 84 232,00 i zamkną się kwotą 59 789 214,24 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 Zwiększeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia osobowe.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 370 Zwiększeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia osobowe.


Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz wydatki na szkolenia.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 790 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 Zwiększeniu ulegają różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 188

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składki na Fundusz Pracy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 120

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 73 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 656 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy i zakup pomocy dydaktycznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 701

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy i zakup pomocy dydaktycznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 830 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu szkół w Lipnie o kwotę 32 430 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii. Zmniejszeniu ulegają składki na Fundusz Pracy, zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, wydatki na realizację usług remontowych oraz na podróże służbowe dla pracowników.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 400 z przeznaczeniem na wypłatę nagród.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 81 027 zł

W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na realizację usług z tytułu przedłużeniem licencji na program antywirusowy i program Vulkan Optivum, a także za przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla 26 uczniów. Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na zakup energii oraz składki na Fundusz Pracy. Plan wydatków szkoły w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 49 826 zł.


W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych. Zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie budżet szkoły w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 24 009 zł.


W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki o kwotę 7 192 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz w zakresie opłat telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 113 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 380 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii. Zmniejszenia wydatków dokonuje się na zakupy inwestycyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po rozliczeniu do wymiaru etatów za 2015 rok.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 902 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80150realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększenia wydatków dokonuje się na Zakup materiałów. Zmniejszenie dotyczy wydatków zakresie usług i podróży służbowych.


W Zespole Szkół w Skepem zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 61 142 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


W Starostwie Powiatowym zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia o kwotę 60 000 zł.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 235 821 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ
w Lipnie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników, na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, na realizację usług remontowych, podróże służbowe, oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług zdrowotnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 –rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 168 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wypłatę świadczeń społecznych, na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem lipnowskim z obszarów wiejskich.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 750 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 74 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, a także wydatki na podróże, szkolenia dla pracowników oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 700

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i szkolenia dla pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 807 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 211 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz energię, zmniejszenia się wydatki na szkolenia pracowników.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii, zmniejszając wydatki na zakup usług remontowych oraz pozostałych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem na wypłatę stypendiów dla uczniów:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 1 200,00 zł,

- Zespołu Szkół w Lipnie – 1 200,00 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – 1 200,00 zł.


III. ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/2015 z dnia 6.03.2015 r., Nr V/32/2015 z dnia 21.04.2015 r., Nr VI/37/2015 z dnia 28.05.2015 r., Nr VII/41/2015 z dnia 09.07.2015 r., Nr VIII/44/2015 z dnia 04.09.2015 r., Nr IX/52/2015 z dnia 09.10.2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 26.01.2015 r., Nr 15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr 17/2015 z dnia 18.02.2015 r., nr 24/2015 z dnia 20.03.2015 r., Nr 29/2015 z dnia 31.03.2015 r., Nr 34/2015 z dnia 13.04.2015, Nr 40/2015 z dnia 5.05.2015 r., Nr 43/2015 z dnia 19.05.2015 r., Nr 48/2015 z dnia 24.06.2015 r., Nr 52/2015 z dnia 01.07.2015 r., Nr 62/2015 z dnia 20.07.2015 r., Nr 65/2015 z dnia 05.08.2015 r., Nr 68/2015 z dnia 11.08.2015 r., Nr 73/2015 z dnia 26.08.2015 r., Nr 77/2015 z dnia 30.09.2015 r., Nr 79/2015 z dnia 30.10.2015 r., Nr 86/2015 z dnia 10.11.2015 r.


Załącznik do uchwały (186kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 10:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595