Uchwała nr 91/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 3 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, z poźn. zm.), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn zm.)

Uchwała nr 91/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 3 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, z poźn. zm.), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn zm.)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 60 439 979,24 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 067 479,24 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  59 704 982,24 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 55 795 056,24 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 3 909 926,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 91/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków  1. DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 800 zł i zamknie się kwotą 60 439 797,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 800 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  1. WYDATKI


Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 800 i zamkną się kwotą 59 704 982,24 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 750 - administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup energii oraz na usługi zdrowotne, zmniejszeniu natomiast wydatki na podróże służbowe krajowe.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki Funduszu Pracy.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 760 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na składki Funduszu Pracy oraz na realizację usług pozostałych. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134– szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 940 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
i Funduszu Pracy oraz na podróże służbowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 970 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
i Funduszu Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłat świadczeń społecznych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń społecznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218– powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu na kwotę 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe dla pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia dla pracowników.


1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….


Załącznik do uchwały (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 09:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853