Uchwała nr 83/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 października 2015w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015–2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445)

Uchwała nr 83/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 października 2015


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445)


Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EW związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów
i wydatków oraz zmniejszeniem kwoty długu w latach 2015 i 2016 ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów
i wydatków w roku budżetowym 2015 oraz kwoty długu w roku bieżącym jak również
w roku 2016. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami
w zakresie zmian dochodów i wydatków.


Załącznik do uchwały (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 09:46:08)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (9 lutego 2016, 09:53:32)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 847