Uchwała nr 88/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 listopada 2015w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Marciniak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 191, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 357)

Uchwała nr 88/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 listopada 2015


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Marciniak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 191, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 357)Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1

 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Joanny Marciniak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół w Skępem.

 2. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


§ 2

W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

 1. ……………………… – przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący

 2. ……………………… – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

 3. Agnieszka Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem

 4. Maria Dudkiewicz – ekspert

 5. Teresa Rynkiewicz – ekspert


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (7 grudnia 2015, 12:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916