Uchwała nr VIII/51/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 września 2015w sprawie wydzierżawienia części nieruchomościNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 782z późn.zm)

Uchwała nr VIII/51/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 września 2015


w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 782z późn.zm)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości rolnej (o powierzchni 2,60 ha) położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Wielgie, oznaczonej jako działka nr 80/6 posiadającej łączną powierzchnię 5,75 ha na okres 10 lat tj. od 01.09.2015 r. do 31.08.2025 r.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 28.08.2015 r. Pan Andrzej Karczewski zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie części nieruchomości rolnej (o powierzchni 2,60 ha) wchodzącej w skład działki nr 80/6 położonej w obrębie Nowa Wieś gmina Wielgie posiadającej łączną powierzchnię 5,75 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00006247/1, a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski. Zarząd Powiatu w Lipnie nie ma planów sprzedaży lub innego zagospodarowania w/w nieruchomości. Zgodnie z art. 12 ust 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu ustala zasady lub wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do lat 3 strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przypadku braku takowych zasad koniecznym jest wyrażenie zgody przez odpowiednią radę.

Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy zapewni należyte zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości rolnej.

W tym stanie rzeczy wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na zawarcie umowy z w/w dzierżawcą jest celowe i uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (11 września 2015, 12:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967