Uchwała nr VIII/48/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 września 2015w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie o kapitale zakładowym 1 350 000.00 zł z nr KRS: 0000327976 nadanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. Dz. U. z 2013 r., poz 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871)

Uchwała nr VIII/48/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 września 2015


w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie o kapitale zakładowym 1 350 000.00 zł z nr KRS: 0000327976 nadanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. Dz. U. z 2013 r., poz 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania, przez Szpital Lipno Sp z o.o. pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7, powstałych w wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ulicy Plac 11 Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku” na okres od dnia 01 sierpnia 2015 roku do dnia 31.08.2016 roku.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01 sierpnia 2015 roku.


Uzasadnienie


W dniu 31.07.2015 roku wygasa umowa użyczenia pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7, powstałych w wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ulicy Plac 11 Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku” użytkowanych przez Szpital Lipno Sp z o.o.

Użyczenie na rzecz ww. kontrahenta trwało pięć lat a co za tym idzie kontynuowanie przedmiotowego użyczenia przywołanych nieruchomości wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu.

Wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie na rzecz Szpitala Lipno Sp z o.o. ww. pomieszczeń jest niezbędne do pełnej realizacji projektu pod nazwą „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ulicy Plac 11 Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku”.

W związku z powyższym wyrażenie zgody jest celowe i zasadne.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (11 września 2015, 12:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794