Uchwała nr NR II/11/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1202) i § 3 ust. 2. pkt. 3, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn. zm. poz. 1218; z 2014 r. poz. 958).

Uchwała nr NR II/11/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 36 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1202) i § 3 ust. 2. pkt. 3, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn. zm. poz. 1218; z 2014 r. poz. 958).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 12.361,80 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.200,00 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 37,8 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3.061,80 zł.

§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 28 listopada 2014 roku.

§ 3. Staroście Lipnowskiemu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego wystąpiła konieczność ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, która wynika z art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, którego dyspozycja wprost zastrzega wyłączną kompetencję do ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu. Wysokość wynagrodzenia będzie zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn zm. poz. 1218; z 2014 r., poz. 958).

Łączna kwota ustalonego wynagrodzenia nie może przekraczać siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 79, poz. 431, z późn. zm. nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456; z 2013 r., poz. 1645).

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 lutego 2015, 14:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196