Uchwała nr II/6/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014–2028.Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885).

Uchwała nr II/6/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014–2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885).Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lipnowski w latach 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2014.

Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Zmiany również dotyczą planowanych przedsięwzięć na rok 2015 i lata następne.
.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (22 stycznia 2015, 09:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122