Uchwała nr Nr XL/295/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 października 2014w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2).

Uchwała nr Nr XL/295/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 października 2014


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2).Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany3:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 905 796 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 58 336 346 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 2 569 450 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  64 905 796 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 58 302 297 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 603 499 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XL/295/2014 z dnia 25 października 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

  4. planu dochodów i wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

  5. planu wydatków na zadania remontowe  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 183 162 i zamkną się kwotą 60 905 796 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 600transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat lokalnych.


Dział 700gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 115 000

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątku.


Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych opłat.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 277 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.


Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 840

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu lokali oraz otrzymanych darowizn.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045– kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.


Dział 751urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 71 101

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na organizacje i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622– udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów stanowiących udział w podatkach od osób prawnych.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 24 244

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 000 zł z tytułu wpływów darowizn oraz dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 21 244 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.


Dział 801oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkola

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat za realizowane usługi.


Dział 852opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000

Zwiększeniu ulegają dochody Starostwa Powiatowego z tytułu wpływów za dzieci przebywające w placówka powiatu lipnowskiego oraz wpływy z tytułu usług


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Dział 852opieka społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000

Zwiększeniu ulegają dochody Starostwa Powiatowego z tytułu usług


Dział 852opieka społeczna

Rozdział 85218 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych wpływów po przeprowadzeniu analizy budżetu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 034

Zwiększeniu ulegają dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu należnego 2,5% odpisu środków PFRON za wykonane zadania.

Zmniejszeniu ulegają dochody Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wpływów 2,5% od zrealizowanych zadań w ramach PFRON o kwotę 129 zł.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 531 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizowanego projektu pn. „Profesjonalne kadry w Powiecie Lipnowskim”.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych dochodów. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu wykonywanych usług.


Dział 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wnoszonych przez Urząd Marszałkowski wpływów za korzystanie ze środowiska.


II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 183 162 i zamkną się kwotą 64 905 796 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów i usług.


Dział 600 – transport i łączność ‘

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remontowe.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji podmiotowej.


Dział 710działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 000

Zmniejszeniu ulegają wydatku na realizacje usług, bieżące zakupy i remonty.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 4 277 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług zdrowotnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 33 500

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet, wynagrodzenia i pocgodne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 701

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług zdrowotnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz dostępu do sieci Internet. Zmniejszenie wydatków


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045– kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.


Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów promocyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę nagród, wynagrodzenia.


Dział 751urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 101

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizacje i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.


Dział 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę należności dla funkcjonariuszy. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na uposażenia.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 301 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń.


Dział 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług.


Dział 757obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyuczek

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 116 286

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek .


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznacznone na remonty.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zmnejszeniu o kwotę 26 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 128 854 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu Szkół w Lipnie – 129 266 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup materiałów, artykułów żywnościowych i usług, natomiast zmniejsza się wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych, okresowych badań pracowników oraz opłaty za usługi sieci telekomunikacyjnych;

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 412 zł.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 373 783 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek dla:

- Zespołu Szkół w Skępem – 206 494 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 127 207 zł.

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 40 082 zł.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 209 757 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty, wydatki osobowe oraz opłaty.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134szkoły zawowodwe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 416 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 703 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużycie energii.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizowane usługi.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 136 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek dla:

- Zespołu Szkół w Skępem – 12 582 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 4 554 zł.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 351 975 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji. Zmniejszniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, zakupy bieżące oraz usługi z przeznaczeniem na wydatki dla jednostek oświatowych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizowane usługi przy remoncie parkingu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań i koszty postępowania sądowego.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85201placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 11 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające ze zrealizowanych wydatków za okres 9 m-cy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatków płaconych na rzecz innych instytucji.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85204rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 27 495 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną ich analizą.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85218powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z przeprowadzonej analizy za okres III kwartałów.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85295pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 800 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy wynikające z przeprowadzonej analizy za okres III kwartałów.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji podmiotowej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. .


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania zlecone dotyczące obsługi Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmniejszeniu ulegają wydatki własne na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania zespołu.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 034 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zakup materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zakupu materiałów.


Dział 853pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 531 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanego projektu pn. „Profesjonalne kadry w Powiecie Lipnowskim” w wysokości 16 531 zł.. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na pochodne od wynagrodzeń.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych i zakupu materiałów.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 58 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 608 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżące funkcjonowanie internatu.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 940 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie o kwotę 80 zł, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 600 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 763 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem.


Dział 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.


II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego


ZAŁĄCZNIK: Plik do pobrania (162kB) plik


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645,; z 2014 r. poz. 379

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645,; z 2014 r. poz. 379

3 Zmiany budżetu na 2014 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu XXXIV/255/2014 z dnia 20.01.2014 r., Nr XXXV/258/2014 z dnia 28.02.2014 r., Nr XXXVI/255/2014 z dnia 11.04.2014 r., Nr XXXVII/274/2014 z dnia 30.05.2014 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr 332/2014 z dnia 30.01.2014 r., Nr 336/2014 z dnia 6.02.2014 r., Nr 341/2014 z dnia 14.03.2014 r., Nr 344/2014 z dnia 28.03.2014 r., Nr 351/2014 z dnia 28.04.2014 r., Nr 357/2014 z dnia 30.04.2014 r., Nr 358/2014 z dnia 9.05.2014 r., Nr 362/2014 z dnia 13.06.2014 r., Nr 366/2014 z dnia 18.06.2014 r.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (27 listopada 2014, 12:01:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203