Uchwała nr NR XL/302/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 października 2014w sprawie: uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2014 poz. 1118, zm. z 2014r. poz. 1146).

Uchwała nr NR XL/302/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 października 2014


w sprawie: uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2014 poz. 1118, zm. z 2014r. poz. 1146).


Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:§1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Na realizację „ Programu współpracy na 2015 rok” środki finansowe zabezpieczone będą

w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.


§3. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy na 2015 rok” w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu nie później niż do 30 kwietnia 2016 roku.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, zm. z 2014r. poz. 1146 ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zdań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych, wprowadził formę polegającą na wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Oznacza to, ze współpracą objęte jest zadanie ( projekt), a nie instytucja ( organizacja pozarządowa).


ZAŁĄCZNIK nr 1: Plik do pobrania (51kB) word


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (14 listopada 2014, 14:18:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269