Uchwała nr NR XL/298/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 października 2014w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, tj, z 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz.1446, poz.1645, z 2014r. poz. 598, poz. 877).

Uchwała nr NR XL/298/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 października 2014


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, tj, z 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz.1446, poz.1645, z 2014r. poz. 598, poz. 877).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. W Uchwale Nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia
03 lipca 2014r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

ZAŁĄCZNIK nr 1: Plik do pobrania (12kB) word
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (14 listopada 2014, 14:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250