Uchwała nr XXXIII/242/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr XXXIII/242/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 63 301 700,99 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 58 967 562,99 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 4 334 138,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  62 187 126,99 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości - 57 199 157,99 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 987 969,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 10 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w LipnieU Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/242/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

 4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

 5. planu zadań remontowych

 6. planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych


 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 254 885 i zamkną się kwotą 63 301 700,99

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 913

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 41 557 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 roku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą z tytułu wynagrodzenia PZU na ubezpieczenie uczniów.


Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytuły wpływu z usług. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów. Zmiany dotyczą ZST w Lipnie.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 173 718 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 87 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek oraz zapisów i darowizn.


Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 17 073 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 937 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu kosztów obsługi realizowanego programu Aktywny Samorząd.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z porozumieniem Nr UM-ES.041.1.663.2013 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym wprowadza się paragraf dotyczący grzywien i kar od osób fizycznych. Zmniejszeniu ulegają dochody w zakresie grzywien i kar od osób prawnych.


II . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 254 885 i zamkną się kwotą 62 187 126,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Dział 020 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 913 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na FP.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na częściowy zwrot poniesionych kosztów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z wygaśnięciem użytkowania. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące regulowania płatności za usługi, odsetki oraz koszty postępowania sądowego.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 533

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 667 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki uprzednio zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 790 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki uprzednio zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 643

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenie wypłacane za wykonane umowy zlecenia oraz wydatki na podróże służbowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzeń pracowników, na zakup materiałów oraz na zakupy inwestycyjne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wpłatą wynagrodzeń za wykonane umowy zlecenia.


Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 763 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, bieżące zakupy materiałów oraz usług remontowych. Zwiększeniu również ulegają wydatki ze środków własnych powiatu związane z wypłatą dodatku dla funkcjonariuszy nieposiadających własnych lokali mieszkalnych, wydatki na badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz opłaty za zużytą energię cieplną.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na wykonanie okresowych badań funkcjonariuszy oraz usługi.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 002

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic i znaków na potrzeby rejestracji pojazdów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 257 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej oraz pracowników administracji i obsługi.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120licea ogółnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 026 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej oraz pracowników administracji i obsługi.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 495 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 7 831 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej i pracowników administracji i obsługi oraz uzupełnienie potrzeb wydatkowych przewidywanych do końca roku budżetowego 2013.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 42 674 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej i pracowników administracji i obsługi oraz uzupełnienie potrzeb wydatkowych przewidywanych do końca roku budżetowego 2013.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 5 990 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej i pracowników administracji i obsługi oraz uzupełnienie potrzeb wydatkowych przewidywanych do końca roku budżetowego 2013.

Zmniejszenia dokonane w jednostkach oświatowych dotyczą analizy wydatków sporządzonej do końca roku 2013.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 618 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej i pracowników administracji i obsługi oraz uzupełnienie potrzeb wydatkowych przewidywanych do końca roku budżetowego 2013.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 709

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą czesnego dla uczących się nauczycieli.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 38.

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenia dotyczą wypłaty wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 524 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki będące w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 700 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 173 718 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 676

Zmniejszeniu ulegają wydatki

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6 676 zł w zakresie świadczeń oraz bieżących zakupów wyposażenia.


Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń w związku z częstą awaryjnością obecnie użytkowanej. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85204rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 230 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 3 740 zł z przeznaczenie na przekazanie dotacji innym powiatom.

Zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 2 510 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z przeprowadzoną analizą wydatków z uwzględnieniem potrzeb do końca roku budżetowego 2013.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85218powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 989 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i Funduszu Pracy. Zmniejszenia wynikają z dokonanej analizy wydatków do końca bieżącego roku budżetowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 202 zł

Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 475 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 6 477 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wynagrodzenia waz z pochodnymi oraz bieżące zakupy materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 2 zł.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 050 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na wykonanie okresowych badań pracowników oraz realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz opłat za zużytą energie i opłaty oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto dokuje się zmian w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy projekcie pn. „Kadra dla rynku pracy”.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie po dokonaniu analizy wydatków regulują wielkości środków finansowych na uzupełnienie niezbędnych potrzeb w zakresie realizacji projektu „Bądź aktywny. Program aktywizacji społeczne w powiecie lipnowskim.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 845 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków oraz wypłatę nagrody dla dyrektora placówki oświatowej i pracowników administracji i obsługi. Zwiększeniu ulegają wydatki związane z koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz dwóch komputerów z uwagi na dużą awaryjność obecnie podsiadanego sprzętu i wydatki w zakresie wypłat nagród dla administracji i obsługi.

Zmniejszeniu ulegają wydatki, które po sporządzeniu analizy mogą być niewykorzystane do końca roku budżetowego.


Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 246 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup środków żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług. .

Dział 854edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 744 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z ternu powiatu lipnowskiego, tj. dla Zespołu szkół w Lipnie 2 400 zl, dla Zespołu Szkół w Skępem 144 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie kwota 1 200 zł.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą czesnego dla uczących się nauczycieli.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 710 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie bieżących zakupów.


III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

1 Zmiany budżetu na 2013 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr XXVII/199/2013 z dnia 28.03.2013 r., Nr XXVIII/205/2013 z dnia 6.05.2013 r., Nr XXIX/220/2013 z dnia 25.06.2013 r., Nr XXX/223/2013 z dnia 28.08.2013 r., Nr XXXI/232/2013 z dnia 3.10.2013 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr 24/2013 z dnia 8.02.2013 r., Nr 244/2013 z dnia 12.03.2013 r., Nr 256/2013 z dnia 10.04.2013 r., Nr 262/2013 z dnia 23.04.2013 r., Nr 267/2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr 270/2013 z dnia 17.05.2013 r., Nr 271/2013 z dnia 27.05.2013 r., Nr 275/2013 z dnia 6.06.2013 r., Nr 282/2013 z dnia 8.07.2013 r., Nr 296/2013 z dnia 24.07.2013 r., Nr 300/2013 z dnia 9.08.2013r., Nr 311/2013 z dnia 11.09.2013 r., Nr 314/2013 z dnia 25.09.2013r., Nr 316/2013 z dnia 16.10.2013r., Nr 319/2013 z dnia 7.11.2013r.,


Załącznik do uchwały (203kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:40:42)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:57:06)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660