Uchwała nr 325 /2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 11 grudnia 2013w sprawie rozłożenia płatności na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek oraz kosztówNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 325 /2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 grudnia 2013


w sprawie rozłożenia płatności na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek oraz kosztów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:


§1. 1. Rozłożyć na raty należność pieniężną wynikającą ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dłużnikowi Pani Szczepańskiej Katarzynie zam. Ul. Toruńska 28 87-620 Kikół w kwocie 2.836,27 zł, z czego należność główna 1.434,92 zł, należne odsetki 976,17 zł, koszty procesu 125,75 zł, koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie KM 218/11 - 150,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 149,43 zł.

2. Nie umorzyć naliczonych odsetek oraz kosztów postępowania od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należności wynikających z prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 218/11 tj. kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym i kosztów postępowania w egzekucji.

§2. 1. Należność pieniężna, o której mowa w § 1 pkt. 1 stanowi zaległość z tytułu z nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przejętych na podstawie sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2009 roku.

2. Spłata następować będzie w dwudziestu trzech ratach po 118,00 zł miesięcznie i jednej racie w kwocie 122,27 zł płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2014 roku.

§ 3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności postępowanie zostanie skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

  
1. Krzysztof Baranowski-Starosta ...............................

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................
     
                                                       UZASADNIENIE

 

                Pani Szczepańska Katarzyna była pracownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, któremu to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z „Ustawy 203” i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, a które to zostały dla w/w Pani wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku sądu. Dłużnik był zobowiązany do odprowadzenia od wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczynił. SP ZOZ w Lipnie uregulował za dłużnika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, toteż obowiązkiem dłużnika było dokonanie ich zwrotu na dobro SP ZOZ. W związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przejęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego i jego załączników.

 Zgromadzone dokumenty w sprawie:

- wezwanie do zapłaty,

- oświadczenie o sytuacji finansowo – rodzinnej,

- podanie dłużnika o umorzenie kosztów oraz odsetek i rozłożenie należności głównej na raty,

- karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 26.01.2012 r.

- informacja z GOPS w Kikole o pobieraniu zasiłku stałego oraz z PUP o braku rejestracji jako osoby bezrobotnej.

W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych i stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie rozłożenie należności na raty jest uzasadnione. 
1. Krzysztof Baranowski-Starosta ...............................

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 09:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067