Uchwała nr XXXIII/244/2013 RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 986, poz. 1456 z 2013 poz. 73,675,791)

Uchwała nr XXXIII/244/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 986, poz. 1456 z 2013 poz. 73,675,791)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§ 1. Dokonać zmiany Uchwały nr XXVI/192/2013 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia
26 lutego 2013 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.


§ 2. Traci moc załącznik do uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UzasadnienieZgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

Załącznik (71kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659