Uchwała nr 295/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 8 lipca 2013w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 595) i art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1529, 1271)

Uchwała nr 295/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 lipca 2013


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 595) i art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1529, 1271)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk działającej
w sprawie jako Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do:

1. przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zadanie polegające na remoncie korytarza i toalet na II piętrze szkoły, w tym powołania komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego;

2.zawarcia umowy na wykonanie zadania wymienionego w § 1 ust. 1;

3.sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi do momentu ukończenia zadania,
w tym powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.


§ 2. Wykonanie uchwały poprzez sporządzenie pełnomocnictwa powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (28 października 2013, 09:16:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010