Uchwała nr 294/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 8 lipca 2013w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Deskiewicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)

Uchwała nr 294/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 lipca 2013


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Deskiewicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Moniki Deskiewicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

2.Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


§ 2

W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Anna Smużewska – przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodnicząca

2. Teresa Więczkowska – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

3.Mariusz Elwertowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

4.Iwona Łukaszewska – ekspert

5.Leszek Kułak – ekspert

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (28 października 2013, 09:15:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951