Uchwała nr 311/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 11 września 2013w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr 311/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 września 2013


w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 876 962,99 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 57 592 824,99

  2. dochody majątkowe w kwocie - 4 284 138,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  60 762 388,99 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości - 55 828 800,99 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 933 588,00

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Jarosław Poliwko – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ..............................


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 311/2013 z dnia 11 września 2013 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 67 810 zł i zamkną się kwotą 61 876 962,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 67 810 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z dnia 29 sierpnia 2013 r..  1. WYDATKI


Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 67 810 i zamkną się kwotą 60 762 388,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 810 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – lice ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz usług koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę za zrealizowaną umowę zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i realizowane opłaty.
1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Jarosław Poliwko – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ..............................

1 Zmiany budżetu na 2013 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr XXVII/199/2013 z dnia 28.03.2013 r., Nr XXVIII/205/2013 z dnia 6.05.2013 r., Nr XXIX/220/2013 z dnia 25.06.2013 r., Nr XXX/223/2013 z dnia 28.08.2013 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr 24/2013 z dnia 8.02.2013 r., Nr 244/2013 z dnia 12.03.2013 r., Nr 256/2013 z dnia 10.04.2013 r., Nr 262/2013 z dnia 23.04.2013 r., Nr 267/2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr 270/2013 z dnia 17.05.2013 r., Nr 271/2013 z dnia 27.05.2013 r., Nr 275/2013 z dnia 6.06.2013 r., Nr 282/2013 z dnia 8.07.2013 r., Nr 296/2013 z dnia 24.07.2013 r., Nr 300/2013 z dnia 9.08.2013 r.,


Załącznik do uchwały nr 311/2013 (64kB) excel

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (17 września 2013, 14:16:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2064