Uchwała nr 310/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 11 września 2013w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 310/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 września 2013


w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:

§ 1. 1. Przyjmuje wytyczne do sporządzenia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określna założenia do przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu w terminie do 23 września 2013 r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Krzysztof Baranowski ………………………

Jarosław Poliwko.............................

Piotr Wojciechowski...............................

Karol Kwiatkowski ...............................

Mieczysław Kwiatkowski …………………….
                                                 U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2014 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2013.
Celami strategicznym w roku 2014 są:
1)      poprawa infrastruktury,

2)      poprawa infrastruktury leczniczej poprzez remont obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych celem poprawienia kondycji finansowej powiatu,

4)      zmniejszenie wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz przejętego zobowiązania po SP ZOZ w Lipnie.

 Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2014 rok, który to Zarząd Powiatu w Lipnie przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2014 rok.Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski …………………………….

Jarosław Poliwko – Wicestarosta ............................................

Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ............................................

Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ............................................

Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………………….
Załącznik nr 1 (27kB) plik

Załącznik nr 2 (24kB) plik


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (17 września 2013, 14:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2126