Uchwała nr XXX/229/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2013w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w SkępemNa podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)

Uchwała nr XXX/229/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2003r. Nr 137 poz. 1304, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595)


Rada Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2013 roku 3-letnie Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych w Skępem, ul. Wymyślińska 2.


§ 2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Powiat Lipnowski.


§ 3. Mienie likwidowanej jednostki pozostaje we władaniu Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie
(przy ul. Sierakowskiego 10 b) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.bip.lipnowski.powiat.pl


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Skępem obecnie jest bez uczniów, pomimo podejmowanych prób rekrutacji od 2006 roku pozostaje bez naboru. Jednocześnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205 poz. 1206) wprowadziła od 1 września 2012 r. zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnego i nie przewiduje dalszego funkcjonowania niektórych typów szkół m.in.: techników uzupełniających dla dorosłych.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły przesłana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty została pozytywnie zaopiniowana.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb i aktualnego stanu prawnego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i Ustawy o samorządzie powiatowym likwidacja jednostek organizacyjnych należy do organu stanowiącego.metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (4 września 2013, 08:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1841