Uchwała nr 213/2012Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 12 grudnia 2012w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotneNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 213/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 grudnia 2012


w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:


§1. 1.Rozłożyć na raty należność pieniężną z zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dłużnikowi Pani Beata Kalinowska zamieszkałej ul. Targowa 12, 87 – 620 Kikół w kwocie 812,11 zł, stanowiącej kwotę główną.

§2. 1. Należność pieniężna, o której mowa w § 1 stanowi zaległość z tytułu z nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przejętych na podstawie sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2009 roku.
2. Spłata następować będzie w trzech ratach po 200 zł miesięcznie i jednej raty w kwocie 212,11 zł płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od miesiąca grudnia 2012 roku.
§ 3. W przypadku nie dotrzymania terminy płatności postępowanie zostanie przekazane komornikowi sądowemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

 
 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................
 

                                                            UZASADNIENIE
 

                Pani Beata Kalinowska była pracownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, której to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z „Ustawy 203” i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, a które to zostały dla w/w Pani wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku sądu. Dłużnik był zobowiązany do odprowadzenia od wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczynił. SP ZOZ w Lipnie uregulował za dłużnika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, toteż obowiązkiem dłużnika było dokonanie ich zwrotu na dobro SP ZOZ. W związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przejęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego i jego załączników.

 Zgromadzone dokumenty w sprawie:
- wezwania do zapłaty,

- oświadczenie o sytuacji finansowo – rodzinnej,

- podanie dłużnika o rozłożenie płatności na raty.

W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych i stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie rozłożenie należności na raty jest uzasadnione. 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 11:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930