Uchwała nr 96/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 15 grudnia 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Uchwała nr 96/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 grudnia 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 419 393 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 610 812 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 65 419 393 zł

  1. wydatki bieżące w wysokości - 59 505 610 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 913 783

2. Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 96/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 307 672 zł i zamkną się kwotą 61 419 393 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 307 672 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 307 672 zł i zamkną się kwotą 65 419 393 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie podróżny związanych z dojazdem nauczycieli do dzieci objętych indywidualną nauką. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużytą energie elektryczną, wydatki z tytułu opłat po dokonaniu analizy wydatków za okres 11 miesięcy br.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 307 672 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu opłat pocztowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
1. Krzysztof Baranowski – Starosta …………………

2. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................Załącznik do uchwały (57kB) pdf


1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., Nr VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r. , IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r., Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Nr XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011r., Nr XIV/84/2011 z dnia 2.11.2011 r., Nr XV/87/2011 z dnia 18.11.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.0.72011 r., Nr 61/2011 z dnia 03.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.20111 r., Nr 80/2011 z dnia 06.10.2011r., Nr 83/32011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r., Nr 89/2011 z dnia 09.11.2011 r., Nr 94/2011 z dnia 29.11.2011 r.,

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (10 stycznia 2012, 14:05:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2293