Uchwała nr 95/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 8 grudnia 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Uchwała nr 95/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 grudnia 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 111 721 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 303 140 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 65 111 721 zł

  1. wydatki bieżące w wysokości - 59 197 938 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 913 783

2. Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 95/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków
  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 223 zł i zamkną się kwotą 61 111 721 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 223 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 12 223 zł i zamkną się kwotą 65 111 721 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wykonywanych usług co jest zgodne z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki na tytułu wypłaty należnych odszkodowań.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużytą energię.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktury za remont sieci elektrycznej. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużytą energie elektryczną, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych po dokonaniu analizy wydatków za okres 11 miesięcy br.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 223 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie domu zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

1. Krzysztof Baranowski – Starosta …………………….

2. Jarosław Poliwko – Wicestarosta .................................

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

5. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu …………………….Załącznik do uchwały (52kB) pdf


1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., Nr VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r. , IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r., Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Nr XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011r., Nr XIV/84/2011 z dnia 2.11.2011 r., Nr XV/87/2011 z dnia 18.11.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.0.72011 r., Nr 61/2011 z dnia 03.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.20111 r., Nr 80/2011 z dnia 06.10.2011r., Nr 83/32011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r., Nr 89/2011 z dnia 09.11.2011 r., Nr 94/2011 z dnia 29.11.2011 r.,

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (10 stycznia 2012, 14:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2243