Uchwała nr 93/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowegoNa podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157. Poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 9 pkt. 1 i § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2011.

Uchwała nr 93/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157. Poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 9 pkt. 1 i § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2011.


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł ( słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 2. Ustala się okres spłaty kredytu na 12 lat w następujących latach i wielkościach:

 1. 2012 – 100 000 zł

 2. 2013 – 100 000 zł

 3. 2014 – 100 000 zł

 4. 2015 – 100 000 zł

 5. 2016 – 100 000 zł

 6. 2017 – 200 000 zł

 7. 2018 – 200 000 zł

 8. 2019 – 220 000 zł

 9. 2020 – 220 000 zł

 10. 2021 – 220 000 zł

 11. 2022 – 220 000 zł

 12. 2023 – 220 000 zł

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne i przychody budżetów Powiatu Lipnowskiego uchwalanych w okresie spłaty kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr 93/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów


Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20 stycznia 2011 roku podjęta została uchwała Nr V/29/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011, w dniu 2 listopada 2011 Uchwałą Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie uchwaliła deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł i upoważnił Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 4 000 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków realizowanych przy udziale środków zagranicznych. W chwili obecnej kondycja finansowa, ze względu na zaistniałe opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez Urząd Marszałkowski, jest nieco zachwiana.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu.

Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 08:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2990