Uchwała nr 74/2011Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2011w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 74/2011
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2011


w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/288/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:


§ 1. 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych opracują materiały informacyjne:

1/ uwzględniają:

 1. istniejące w dniu 1 września 2011 jednostki organizacyjne finansowane z budżetu powiatu oraz jednostki przewidziane do utworzenia, przekazania, połączenia bądź likwidacji w 2011 i w 2012 roku;

 2. zadania nałożone na Samorząd Powiatu, wykonywane przez komórki organizacyjne Starostwa, według stanu prawnego na dzień 1 września 2011 roku, z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań, planowanych po tym dniu;

 3. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu przewidzianego na dzień 31 grudnia 2011 roku;

 4. przewidywane wykonanie planu wydatków ustalonego na rok 2011, stanowiące bazę wyjściową do planu wydatków na rok 2012, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących wyłączyć należy wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadnia kończone w roku 2011, tzn. nie wymagające kontynuacji w roku 2012;

 5. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania budżetu państwa, z uwzględnieniem postanowień pkt. ; w założeniach projektu budżetu państwa na 2012 rada Ministrów przyjęła między innymi, że:

- tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wyniesie 4%, tj. na poziomie 2011 roku,

- tempo wzrostu inflacji wyniesie 2,8%,

- ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną średniorocznie o 2,8%,

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3 624 zł i wzrośnie nominalnie o 5,8%, a realnie – o 2,9%,

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,3%,

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2012 roku wyniesie 10%.

f) poziom wydatków bieżących (pozapłacowych) na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu, przy czym środki na zadania budżetowe nie mogą przekraczać kwot przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2011, z zachowaniem zasad pod lit. d.

2/ zastosują obowiązującą klasyfikacje budżetową ustalona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), zmienioną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 235, poz. 1546) oraz klasyfikację budżetową wydatków strukturalnych ustaloną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255),

3/ do projektowanych kwot dochodów i wydatków dla każdego działu klasyfikacji budżetowej dołączą informacje opisowe uzasadniające wielkości tych kwot;

4/ w zakresie wydatków na wynagrodzenia przyjmą, za wyjątkiem kierowników inspekcji i straży, następujące założenia:

 1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi planują w wysokości wynagrodzeń przewidywanych do wypłaty za grudzień 2011 roku, bez wzrostu wynagrodzeń brutto (0,

 2. wynagrodzenie osobowe pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela planują w wysokości wynagrodzeń przewidzianych do wypłaty za grudzień 2011 roku powiększonych o skutki wzrostu wynagrodzeń brutto o 3,8% od 1 września 2012 roku, przy czym w kol 7 załącznika nr 6 podają przewidywane skutki wzrostu tych wynagrodzeń,

 3. skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia podają w kol 10 załącznika nr 4 do wytycznych; minimalne wynagrodzenie w roku 2012 planowane jest na poziomie 1 500 zł,

 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkulują, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, ze zm.),

5/ dotacje z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zdań powiatu skalkulują z uwzględnieniem postanowień odrębnych przepisów regulujących zasady udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez powiat zadań zleconych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szczególności:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku nr 324, poz. 1536 ze m.),

- ustawy z dnia 12 marca 32004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku. Nr 175, poz. 1362),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721).

6/ zapewnią zgodność materiałów informacyjnych do projektu budżetu z materiałami informacyjnymi do projektu wieloletniej prognozy finansowej opracowanymi w trybie i na zasadach ustalonych w oddzielnych wytycznych Zarządu Powiatu w Lipnie.


2. Materiały do projektu budżetu kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, kierownicy powiatowych inspekcji i straży oraz naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa opracują w zakresie ustalonym w stosownych załącznikach do wytycznych z uwzględnieniem ust. 2 pkt. 3 uchwały i przekażą do Zarządu Powiatu w terminie określonym w załączniku nr 2 do uchwały.


3. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa dokona szczegółowej analizy oraz weryfikacji otrzymanych od nadzorowanych jednostek organizacyjnych powiatu materiałów informacyjnych pod względem ich zgodności z ustalonymi wytycznymi i wyniki weryfikacji uwzględni w opracowanych materiałach zbiorczych.


4. Skarbnik Powiatu w oparciu o otrzymane materiały opracuje:

1/ wstępne wielkości prognozowanych dochodów i wydatków oraz prognozowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu,

2/ informacje o planowanych dochodach i wydatkach oraz zadaniach planowanych do realizacji w roku budżetowym 2012.


5. Powiatowe inspekcje i straże przekażą swoje materiały planistyczne opracowane według wytycznych ich jednostek nadrzędnych.


6. Podstawą kalkulowania dochodów i wydatków na zadnia przejęte lub powierzone stanowią zawarte bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na rok 2012.


§ 2. Przyjmuje się zasady szczegółowe opracowania projektu budżetu powiatu:

 1. Dochody budżetowe obejmują:

1/ Dochody własne budżetu powiatu wypracowane przez samorządowe jednostki budżetowe oraz powiatowe inspekcje i straże;

 1. z majątku powiatu – planowane kwoty winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz wydanych decyzji. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego mienia ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego;

 2. pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw i umów.

2/ Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na:

 1. zadania z zakresu administracji rządowej,

 2. zadania własne powiatu,

 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3/ dochody otrzymywane z budżetów innych samorządów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,

4/ dochody otrzymywane z innych źródeł.


 1. Do wielkości dochodów ujmowanych na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 dołącza się informacje opisowe o wielkości dochodów budżetowych planowanych na rok 2012 z wyszczególnieniem każdego tytułu dochodów w danym paragrafie i kalkulacje planowane kwoty.


 1. Prognozowane wydatki ujmuje się we właściwych rozdziałach i zbiorczo dla działu na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 2 z uwzględnieniem następujących zasad:

1/ wzór opracowuje się w ujęciu zbiorczym oraz oddzielnie dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu ochrony środowiska,

2/ wydatki kalkuluje się w każdej jednostce zgodnie z klasyfikacja budżetową,

3/ w wydatkach w kolumnie 6 załącznika nr 2;

 1. wykazuje się wzrost wynagrodzeń o 3,8% dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela,

 2. wykazuje/nie wykazuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

 1. Wydatki, jakie stosownie do postanowień Kart Nauczyciela podlegają wyodrębnieniu w budżecie powiatu ujmuje się w materiałach tabelarycznych we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

1/ wydatki na wypłatę nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,

2/ wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem planowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych,

3/ wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46, poz. 430).


 1. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na:

1/ ubezpieczenia społeczne wyniesie:

 1. Ubezpieczenia emerytalne – 9,75%,

 2. Ubezpieczenia rentowe – 4,5%

 3. Ubezpieczenia wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności.

2/ Fundusz Pracy – na poziomie roku 2011


 1. Wysokość przewidywanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się stosownie do:

1/ ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 roku, nr 70, poz. 335 ze zm.),

2/ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349),

3/ ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz. 674 ze zm.).

4/ ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 8, poz. 67 ze zm.)

 i ujmuje się, z zastrzeżeniem ust. 8, we właściwych rozdziałach.


 1. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami nalicza się zgodnie z art.53 ust. 1 i 2 powołanej Kart Nauczyciela i ujmuje się, z zastrzeżeniem ust. 8, we właściwych rozdziałach w działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.


 1. W odniesieniu do nauczycieli będących emerytami i rencistami wydatki, o których mowa w ust. 7 ujmuje się w rozdziałach „Pozostała działalność” w działach wymienionych w ust. 7.

 2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniają pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o ile nie osiągną wymaganego powołaną ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


 1. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt. 17 i 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku nr 1654, poz. 1027 ze zm.) ujmuje się w dz. „851 - Ochrona zdrowia” rozdział „85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, paragrafie „4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne”.


 1. Składki, o których mowa w ust. 10, opłacane są ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem postanowień art. 82 ust. 6 i 7 powołanej w ust. 10 ustawy.


 1. Przy klasyfikacji wydatków uwzględnia się zasadę, iż w rozdziale „Pozostała działalność” ujmowane są tylko wydatki na realizacje zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału w ramach danego działu.


 1. Do projektowanych kwot wydatków inwestycyjnych na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały dołącza się wykaż rzeczowy inwestycji w podziale na inwestycje jednoroczne polegające na budownictwie inwestycyjnym oraz zakupy inwestycyjne – opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8


 1. Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zbierze informacje dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i zweryfikuje je pod kątem zbilansowania wydatków z prognozowanymi w tym zakresie dochodami i opracowuje zestawienie zbiorcze w układzie formularza stanowiącego załącznik nr 9 do uchwały i przekaże to zestawienie Skarbnikowi Powiatu.


 1. Informacje dotyczące projektów przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej należy przekazać do Wydziału Rozwoju lokalnego i Promocji Starostwa na formularzu stanowiącym załącznik nr 10.


 1. Naczelnik Wydziału Rozwoju lokalnego i Promocji dokona analizy otrzymanych materiałów pod kątem ich zgodności z procedurami obowiązującymi przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej i opracuje w tym zakresie zestawienie zbiorcze w układzie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i przekaże to zestawienia Skarbikowi Powiatu.


 1. Do każdego projektu winna być dołączona informacja zwierająca:

1/ określenie etapu realizacji procedury składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie zadań,

2/ przewidywany termin:

 1. Przekazania (przekazywania) środków na finansowanie zadań,

 2. Refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania.

3/ dla projektów zatwierdzonych – kopie podpisanej umowy z instytucją                 współfinansującą.


 1. Pozostałe projekty powinny być ujęte w materiałach informacyjnych, o ile ich realizacja wynika z dokumentów stanowiących o finansowaniu bądź dofinansowaniu tych projektów środkami ze źródeł zewnętrznych (np. podpisane umowy w imieniu Powiatu Lipnowskiego przez Zarząd Powiatu, zgłoszone wnioski o środki wynikające z uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź projektów tych uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu).


§ 3. Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu w terminie do 10 października 2011r.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
  

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2012 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2012.
Celami strategicznym w roku 2012 są:
1)      poprawa stanu dróg powiatowych realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych;
2)      poprawa infrastruktury leczniczej poprzez remont obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3)      częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu

 Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2012 rok, który to Zarząd Powiatu w Lipnie przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2011r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2012 rok.
Wzory dokumentów planistycznych (150kB) excelmetryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (3 października 2011, 12:42:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2931