Uchwała nr III/17/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 grudnia 2010w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr III/17/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 83 777 327 zł zastępuje się kwotą  83 861 654 zł

 1. dochody bieżące w kwocie - 80 446 284 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 3 415 370 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 92 417 368 zł zastępuje się kwotą  92 501 695zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 84 218 529 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 8 283 166 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4/ Ulega zmianie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

5/ Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. zadania inwestycyjne

 4. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

 5. prognozy kwoty długu

 6. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 84 327 zł i zamkną się kwotą 83 861 654 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody ze sprzedaży składników majątkowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu otrzymanych darowizn.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 7 401 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w związku z wpływem kwoty należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 37 866 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy od mieszkańców zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 26 060 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację projektu.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz dochodów pozyskiwanych z innych źródeł.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 84 327 zł i zamkną się kwotą 92 501 695 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne, wydatki na zakup usług i materiałów, opłaty za zużytą energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracowników.Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wypłatę odszkodowania osobom fizycznym za zajęcie gruntu pod drogi powiatowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 614 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem etatów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 96 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem etatów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 443 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, wynagrodzenia, wydatki na wykonanie badań okresowych pracowników oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z końcowym przeliczeniem etatów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na świadczenia wynikające z przepisów bhp, wydatki na bieżące naprawy oraz usługi.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy materiałów budowlanych oraz wyposażenia na potrzeby posterunków w Skępem oraz w Dobrzyniu n. Wisłą. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na remonty.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki wykonanie badań okresowych funkcjonariuszy oraz opłacenie licencji za użytkowanie programów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy i opłaty.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 48 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem wielkości należnego odpisu.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię cieplną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie bieżących napraw, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz opłaty.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 24 228 zł

W Zespole Szkól w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na regulowanie zobowiązań od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego i zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu jednostki.

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na zakup wyposażenia w związku z wpływami należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcanie zawodowego

Zmiany w planie podyktowane są analizą wydatków. Zwiększa się środki na opłaty związane z energią elektryczną, zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz opłaty za usługi świadczeń telekomunikacyjnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 576 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji nauczycieli szkół będących pod nadzorem powiatu.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 623 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu jednostki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 503 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji, wypłaty wynagrodzeń za wykonane umowy zlecenia oraz za wykonanie usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 37 866 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakupy bieżące materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu oraz usługi i opłaty. Zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe, zdrowotne oraz opłaty.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian w budżecie jednostki dokonuje się w związku z przeprowadzona analizą wydatków realnych do wykonania w roku budżetowym 2010.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 413 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia zespołu oraz komisji ds. orzekania o niepełnosprawności. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, bieżące naprawy, badania okresowe pracowników oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Ulegają urealnieniu wydatki na realizację projektu „Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 204 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu jednostki.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 927 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy realizowane w zakresie upowszechniania kultury. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług..


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmian podyktowane są koniecznością urealnienia wydatków w tym zakresie do potrzeb wynikających z kalendarza zaplanowanych zadań na rok budżetowy 2010.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych w związku z koniecznością dokończenia remontu w budynku internatu, wydatki na zakup środków żywności, które wynikają ze zwiększonej liczby uczniów korzystających z posiłków.

Zwiększa się dochody własne i wydatki nimi finansowane w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o kwotę 40 000 zł.

Zwiększa się dochody własne i wydatki nimi finansowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 17 586 zł.


IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.


V. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik nr 1 (176kB) pdf

Załącznik nr 2 (176kB) pdf

Załącznik nr 3 (176kB) pdf

Załącznik nr 4 (175kB) pdf

Załącznik nr 5 (176kB) pdf

Załącznik nr 6 (176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (10 stycznia 2011, 11:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2001