Uchwała nr II/11/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 grudnia 2010w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)

Uchwała nr II/11/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2)


uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 83 745 327 zł zastępuje się kwotą  83 777 327zł

 1. dochody bieżące w kwocie - 80 364 457 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 3 412 870 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 92 385 368 zł zastępuje się kwotą  92 417 368 zł

 1. wydatki bieżące w wysokości - 84 105 104 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 8 312 264 zł

3/ Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

7/ Zmienia się plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.


Przewodniczący Rady

Powiatu w Lipnie

Dariusz Kłobukowski


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr II/11/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. prognozy kwoty długu

 4. zadania inwestycyjne

 5. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

 6. wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

 7. plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 32 000 zł i zamkną się kwotą 83 777 327 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powiatu.Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 32 000 zł i zamkną się kwotą 92 417 368 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 700 zł

Zmniejszeniu ulega wysokość przekazywanych dotacji na nadzór nad lasami.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu legają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz za wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty i naprawy, szkolenia pracowników, zakup tonerów i papieru, opłaty i podróże.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodne oraz zakup tonerów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 26 260 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 791 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, pochodne od wynagrodzeń, na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości oraz na zakup tonerów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, na usługi z tytułu wykonanych ekspertyz oraz szkolenia pracowników.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 191 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy oraz badania okresowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe, należności dla funkcjonariuszy, zakup środków żywności, sprzętu i uzbrojenia, wydatki na bieżące naprawy oraz opłaty.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 010 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne . Zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe i zakup tonerów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Ulega zwiększeniu wielkość spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 505 zł

W Zespole Szkól Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 7 505 zł na regulowanie zobowiązań od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego i zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu jednostki..

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zł na opłaty związane z zużytą energią elektryczną oraz zakup tonerów. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na bieżące remontu i naprawy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 505 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu jednostki..


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 924 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.


Dział 851 – szpitale ogólne

Rozdział 85111 – szpitale ogólne.

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 9 500 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na opłaty oraz regulowanie ewentualnych odsetek.


Dział 851 – szpitale ogólne

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na opłaty.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze

W związku z przeprowadzona analizą zawieranych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia wielkości przekazywanych dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem lipnowskim pomiędzy poszczególnymi samorządami tzn. pomiędzy gminą a powiatem


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług i tonerów do urządzeń kserograficznych i drukarek. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wydatków za 11 miesięcy roku budżetowego 2010.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 950 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki na opłacenie licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty za wykonane usługi sieci telefonicznej.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, opłaty za zużytą energię, zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy i opłaty. Zmniejszeniu ulegają wydatki wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, wydatki na bieżące naprawy, zakup energii oraz zakup papieru do drukarek.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie pracowników

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 576 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 348 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług..


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Powiatowe Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki w zakresie planowanych do wykonania usług o kwotę 500 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów.

W Zespole Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu wpływy o kwotę 800 zł i wydatki o kwotę 4 352 zł oraz tworzy się paragraf dotyczący przekazania należnych środków finansowych z uwagi na likwidację rachunku bankowego. Zmniejsza się tym samym stan środków na koniec roku o kwotę 3 552 zł.


IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.


VI. ZADANIA INWESTYCJNE


Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie.VIII. FUNDUSZE CELOWE

W wydatkach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę na podstawie umowy – zlecenia oraz należne składki na ubezpieczenia zdrowotne.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Lipnie

Dariusz Kłobukowski


Załącznik nr 1 (198kB) pdf

Załącznik nr 2 (197kB) pdf

Załącznik nr 3 (197kB) pdf

Załącznik nr 4 (197kB) pdf

Załącznik nr 5 (197kB) pdf

Załącznik nr 6 (198kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (10 stycznia 2011, 10:50:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997